e-Skills 2014

e-Skills 2014

ישראל שותפה במסע של הנציבות האירופית eSkills 2014. מטרת המסע היא הרחבת העניין ברכישת כישורים בתחום התקשוב וטיפוח פיתוח משאבי האנוש בתחום. המסע שואפת להגביר את המודעות להזדמנויות שנפתחות באמצעות רכישת מיומנויות התקשוב וידע במדעי המחשב להשתלבות בתעסוקה בתעשיית. מודגש גם חשיבותם ככלים חיוניים במגוון רחב של עיסוקים מקצועיים. הפניה היא בעיקר לקהל של צעירים הבוחנים חלופות בתחום הלימודים והתעסוקה.

למידע נוסף - כאן

דף הקישורים של e-Skills 2014

יום הקוד הישראלי – 11 ליוני 2014